Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro užívání služby zhlédnutí pořadů z archivu pořadů FILMPOPULAR dostupného na internetových stránkách Československé filmové společnosti s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

 1. 1.1. Československá filmová společnost s.r.o. IČ: 27168425, DIČ: CZ27168425, sídlo: Václavské nám. 831/21, Praha 1, PSČ 11360, zapsána: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 101520 (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem služby zhlédnutí pořadů z archivu pořadů na internetových stránkách Československé filmové společnosti s.r.o. www.filmpopular.cz. (dále jen „Služba“) dostupné prostřednictvím internetového videoportálu na internetové stránce www.filmpopular.cz.
 2. 1.2. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při užívání Služby. Osoby užívající Službu (dále jen Uživatel nebo společně Uživatelé) se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v těchto podmínkách. Služba je poskytována za předplatné Uživatelům, kteří se nejprve řádně zaregistrují u Provozovatele (dále jen Registrovaný uživatel/uživatelé) a až poté, co uhradí Provozovateli předplatné.
 3. 1.3. Registrovaný uživatel může využít službu zhlédnutí pořadů po stanovenou dobu 12 měsíců počínaje dnem uhrazení Předplatného po registraci Uživatele a uhrazení Předplatného (dále jen Předplatné) stanoveného jako roční paušální poplatek hrazený předem za stanovené 12 měsíční období poskytování Služby a bez ohledu na počet zhlédnutí pořadů.
 4. 1.4. Registrovaný uživatel může uhradit poplatek pomocí platební kartou (prostřednictvím služby GoPay) 
 5. a to jak na území České republiky, tak i na území Slovenské republiky. V závislosti na změně typu Platebního kanálu mohou být stanoveny odlišné podmínky.
 6. 1.5. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služby Registrovanému uživateli, zejména pokud neuhradí předplatné, ze zákonných důvodů a z důvodů porušení těchto Podmínek. 

2. Registrace uživatele

 1. 2.1. Provozovatel je oprávněn, dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v znění pozdějších předpisů, zasílat Registrovaným uživatelům buď svým jménem, nebo i prostřednictvím svého smluvního partnera, jakékoli e-mailové a SMS zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Provozovatele či o produktech a službách třetích osob s tím, že tento souhlas může Registrovaný uživatel kdykoliv zrušit a/nebo znovu udělit prostřednictvím e-mailu na adrese: podpora@filmpopular.cz.
 2. 2.2. Registrovaný uživatel poskytuje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které sdělí pro účely registrace podle příslušných právních předpisů v rozsahu, který je nezbytný k administraci Internetových stránek, a to na dobu neurčitou. Registrovaný uživatel je však oprávněn kdykoli takový souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele. Požádá-li Registrovaný uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. Využívání Služby

 1. 3.1. Provozovatel nabízí Uživatelům v rámci Služby sledování pořadů zařazených do archivu pořadů, bez možnosti jejich trvalého uložení na jakémkoli technickém zařízení uživatele.
 2. 3.2. Provozovatel podmiňuje registraci dosažením 18 let věku.
 3. 3.3. Nabízené pořady mohou být užity pouze jejich zhlédnutím pro osobní potřebu uživatelů na území České republiky a Slovenské republiky. Uživatel nesmí teritoriální omezení překročit nebo využívat pořady k jinému užití např. za účelem podnikání. Uživatel dále není oprávněn pořady jakýmkoliv způsobem veřejně šířit, kopírovat, nahrávat a zpřístupňovat je jinému či ke Službě a pořadů z archivu zřizovat přístup třetím osobám či pořady jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
 4. 3.4. Uživatel je oprávněn ke zhlédnutí pořadů z archivu FILM POPULAR v časovém souvislém úseku jednoho roku, přičemž tato lhůta počíná dnem uhrazení ceny Provozovateli.
 5. 3.5. Cena za Službu je u nabídky na webových stránkách Provozovatele uvedena v aktuální výši. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny s tím, že platná je vždy cena, která je uvedena v okamžiku provedení platby Registrovaným uživatelem.
 6. 3.6. Případným znepřístupněním některých pořadů osobám mladším 18 let věku, jak může stanovit zákon či jiný předpis, nevzniká Uživateli sleva z ceny za Službu.
 7. 3.7. Reklamace v případě nedostupnosti Služby Registrovaný uživatel uplatňuje písemně prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese podpora@filmpopular.cz.
 8. 3.8. K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Registrovaný uživatel prokázal, že uhradil cenu za Službu (zejména uvedením data a času platby). Každý Registrovaný uživatel zároveň v reklamaci uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, používané aplikace a způsob připojení. Na základě těchto údajů Provozovatel zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Registrovanému uživateli dle volby Provozovatele 1. Umožněno sledovat pořady, a to po dodatečnou dobu odpovídající době, kdy nemohl díla řádně sledovat 2. Registrovanému uživateli bude ukončen přístup ke Službě a bude mu vrácena částka, odpovídající ceně za Službu za dny, kdy Registrovaný uživatel nemohl Službu řádně využívat.

4. Souhlas s podmínkami

 1. 4.1. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání služby seznámit s těmito podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto podmínek, nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat Službu. Pokud uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí je povinen zdržet se užívání Služby.
 2. 4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění Uživatelů. O změnách bude Provozovatel Registrované uživatele informovat na svých Internetových stránkách. 
 3. 4.3. Jakékoliv změny těchto podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projevil souhlas, a to buď kliknutím na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání služby ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud uživatel se změnami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.

5. Společná a závěrečná ustanovení

 1. 5.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:
  1. 5.1.1.Funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě
  2. 5.1.2. Jakékoliv případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách internetových stránek nebo Služby pouze proto, že je pravidelně nevyužívá
  3. 5.1.3. Obsah internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný
  4. 5.1.4. To, že internetové stránky neobsahují viry nebo jiné rušivé komponenty
 2. 5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být vždy nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu krátkodobé pravidelné údržby hardwarového nebo softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.
 3. 5.3. Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah internetových stránek je určen především pro zábavné účely a neposkytuje jakékoliv rady nebo odborná stanoviska, která by mohla být považována za závazné a relevantní
 4. 5.4. Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoliv jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek
 5. 5.5. Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním služby na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek mohou být bez nutností jakéhokoliv dalšího souhlasu Uživatele postoupeny na třetí osoby.
 6. 5.6. Veškerý obsah internetových stránek včetně archivu pořadů na něm dostupných je chráněn autorským zákonem.
 7. 5.7. Internetové stránky mohou být měněny, může být z nich odstraněn obsah či jakékoliv prvky kdykoli, jakýmkoliv způsobem a bez udání důvodu.
 8. 5.8. Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení Podmínek a Provozovatel je oprávněn zamezit přístup ke službě tohoto Uživatele okamžitě.
 9. 5.9. Právní vztahy vzniklé na základě těchto podmínek se řídí právními předpisy České republiky.
 10. 5.10. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti počínaje dne 26. 2 2018.